Ordinul Asist. Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asist. Med. din România
Metodologia din 11 decembrie 2009 (Metodologia din 2009)

de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali

Publicat in Monitorul Oficial 58 din 26 ianuarie 2010 (M. Of. 58/2010)

 

Art. 1. -
(1) In conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, cat si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care intrerup activitatea profesionala pentru o perioada mai mare de 5 ani vor fi reatestati, in vederea reluarii activitatii.
(2) Reatestarea competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali in vederea exercitarii profesiei se face, la cerere, de catre o comisie a filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMGMAMR.
Art. 2. - Se considera continuitate in activitatea profesionala:
-activitatea asistentilor medicali generalisti/moaselor/asistentilor medicali care lucreaza in directiile de sanatate publica judetene, in Ministerul Sanatatii si in ministerele cu retea sanitara proprie, membre ale OAMGMAMR;
-activitatea asistentilor medicali generalisti/moaselor/asistentilor medicali care lucreaza in organizatiile profesionale si sindicale reprezentative din sistemul sanitar;
-perioada in care si-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moasa/asistent medical in strainatate, numai daca face dovada ca a desfasurat activitatea in mod efectiv si legal;
-perioada de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap.
Art. 3. -
(1) Componenta comisiei de reatestare a competentei profesionale se aproba de presedintele filialei OAMGMAMR.
(2) Comisia de reatestare a competentei profesionale va fi formata din presedintele comisiei si 3-5 membri. Din comisie pot face parte:
-un membru al biroului consiliului judetean, care va fi presedintele comisiei;
-seful departamentului profesional-stiintific, de control si supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;
-seful compartimentului educatie continua;
-reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, in functie de specialitatea candidatului;
-secretarul comisiei, desemnat de presedinte.
Art. 4. - Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic si va sustine o proba teoretica dupa finalizarea stagiului, in termen de maximum 60 de zile.
a) Stagiul practic:
-are durata de 3 luni, cate 8 ore/zi, pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care au o vechime in specialitate mai mica de 3 ani sau nu au profesat;
-are durata de o luna, cate 6 ore/zi, pentru cei cu vechime intre 3 si 5 ani;
-are durata de o luna, cate 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;
-se va efectua in unitati sanitare stabilite de OAMGMAMR;
-va fi coordonat de catre directorul de ingrijiri/asistentul-sef din unitatea respectiva;
-se va desfasura sub indrumarea asistentului sef de sectie sau a unei asistente medicale principale, desemnata de acesta;
-evaluarea si validarea stagiului se vor face in baza fiselor de evaluare prevazute in anexele nr. 1-8, care fac parte integranta din prezenta metodologie, de catre directorul de ingrijiri/asistentul sef de sectie/mentor;
-punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
-in caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durata stabilita de comisie.
b) Proba teoretica:
-consta in test-grila cu 40 de intrebari;
-punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
-tematica si bibliografia vor fi stabilite de Comisia nationala de educatie medicala continua a OAMGMAMR in functie de specialitate;
-intrebarile vor avea 3 variante de raspuns, cu un singur raspuns corect;
-se sustine numai dupa promovarea stagiului practic;
-in caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o alta sesiune de examen la o data stabilita de comisie, dar nu mai tarziu de 15 zile.
Art. 5. - Comisia de reatestare a competentei profesionale va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna rezultatele evaluarii probei teoretice si a stagiului practic. Procesul-verbal va fi inaintat presedintelui filialei spre validare. Filiala judeteana a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competentei profesionale, prevazut in anexa nr. 9, care face parte integranta din prezenta metodologie. Presedintele filialei are obligatia de a transmite situatia reatestarilor, trimestrial, catre Comisia nationala de educatie medicala continua a OAMGMAMR.
ANEXA  Nr. 1
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Asistent medical generalist
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia .........................................................
Specialitatea ....................................................
Perioada de stagiu ...............................................
Unitatea sanitara ................................................
Sectia ...........................................................
Asistent sef sectie ..............................................
Director de ingrijiri ............................................
Asistent sectie ..................................................
Obiective ........................................................
1. Capacitatea de efectuare a explorarilor functionale si de realizare a investigatiilor paraclinice uzuale in limita competentelor profesionale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Capacitatea de administrare a tratamentelor si monitorizarea starii pacientilor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
3. Capacitatea de completare a documentelor de evidenta a pacientilor, a medicamentelor si a documentelor de observatie clinica medicala
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
4. Aptitudinea de a gestiona situatii de urgenta
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Capacitatea de programare a pacientilor pentru investigatii de specialitate
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Utilizarea tehnicilor de ingrijire a bolnavului
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor periculoase in urma activitatilor proprii, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
8. Planificarea activitatii proprii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Comunicarea cu membrii echipei medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
10. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 2
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Igiena si sanatate publica
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia .............................................
Specialitatea ........................................
Perioada de stagiu ...................................
Unitatea sanitara ....................................
Sectia ...............................................
Asistent sef sectie ..................................
Director de ingrijiri ................................
Asistent sectie ......................................
Obiective ............................................
1. Capacitatea monitorizarii respectarii reglementarilor privind controlul igienei si controlul epidemiologic - analize epidemiologice la locul infectarii - prelevarea de mostre de la locul infectarii, de la cabinete medicale si alte unitati.
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Prelevarea de mostre si trimiterea acestora la laboratoare specializate, interpretarea rezultatelor testelor de laborator, evaluarea componentelor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
3. Capacitatea de a stabili masurile ce se impun a fi luate in scopul prevenirii riscurilor de imbolnavire atat la locul de desfasurare a activitatii, cat si in randul populatiei
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Capacitatea de a stabili si aplica sanctiuni conform normelor legale.
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Capacitatea de colectare si prelucrare de date pentru intocmirea de statistici, rapoarte si studii epidemiologice
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Calitatea comunicarii informatiilor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor in urma activitatilor proprii, dezinfectiei si sterilizarii, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii

 
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
8. Planificarea activitatii proprii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................

 
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 3
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Radiologie
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia ....................................................
Specialitatea ...............................................
Perioada de stagiu ..........................................
Unitatea sanitara ...........................................
Sectia ......................................................
Asistent sef sectie .........................................
Director de ingrijiri .......................................
Asistent sectie .............................................
Obiective ...................................................
1. Pregatirea pacientilor pentru examene radiologice: psihica (informare asupra examinarii, senzatiile si reactiile ce le poate avea pe parcursul examinarii) si fizica (pozitionare)
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Protectia specifica a pacientului prin alegerea echipamentelor de protectie corespunzatoare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
3. Pregatirea materialelor necesare examinarii radiologice
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Fixarea parametrilor instalatiei radiologice in functie de zona de radiografiat, diametrul regiunii, calitatea filmului
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Efectuarea de examene radiologice (radiografii) conform prescriptiei medicului (alegerea filmului, pozitionarea pacientului, delimitarea fasciculului de raze)
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Administrarea de substante de contrast in cazul in care procedura radiologica o cere, numai la indicatia medicului radiolog si a celui curant
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Pregatirea solutiilor pentru prelucrarea filmelor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
8. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, cunoasterea si respectarea normelor de securitate radiologica, gestionarea deseurilor rezultate in urma activitatilor proprii, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 4
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Laborator
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia ........................................................
Specialitatea ...................................................
Perioada de stagiu ..............................................
Unitatea sanitara ...............................................
Sectia ..........................................................
Asistent sef laborator...........................................
Director de ingrijiri ...........................................
Asistent laborator ..............................................
Obiective .......................................................
1. Pregatirea pacientilor pentru recoltarea probelor de laborator: psihica (informare asupra procedurii de recoltare, senzatiile si reactiile ce le poate avea pe parcursul recoltarii) si fizica (pozitionare)
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Protectia specifica in procesul de recoltare a probelor prin luarea masurilor de protectie corespunzatoare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
3. Pregatirea materialelor necesare recoltarii probelor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Adaptare la conditiile de lucru, cunoasterea functionalitatii aparatelor si a instrumentarului din dotare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare in laborator
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Planificarea activitatii proprii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Programarea pacientilor pentru investigatii de specialitate
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
8. Sterilizarea materialelor si instrumentelor din laborator
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor rezultate in urma activitatilor medicale, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
10. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 5
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Nutritie - dietetica
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia ..............................................
Specialitatea .........................................
Perioada de stagiu ....................................
Unitatea sanitara .....................................
Sectia ................................................
Asistent sef sectie ...................................
Director de ingrijiri .................................
Asistent sectie .......................................
Obiective .............................................
1. Asistarea pacientilor cu probleme de nutritie si dietetica
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Capacitatea calcularii periodice a valorii calorice si structurii meniurilor, controlarii zilnice a regimurilor dietetice prescrise de sectii si pastrarii probelor alimentare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
3. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igiena la receptia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea alimentelor si prelucrarii culinare corecte a alimentelor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor legate de meniuri
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Calitatea comunicarii informatiilor (scrise si verbale)
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor rezultate in urma activitatilor proprii, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Planificarea activitatii proprii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
8. Comunicarea cu membrii echipei medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................
 
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 6
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Farmacie
Numele ..............................
Prenumele ...........................
C.N.P. ..............................
Profesia ...........................................................
Specialitatea ......................................................
Perioada de stagiu .................................................
Unitatea sanitara ..................................................
Sectia .............................................................
Farmacist-sef (mentor) .............................................
Director de ingrijiri ..............................................
Obiective ..........................................................
1. Capacitatea de eliberare a medicamentelor conform condicilor de prescriptii si a materialelor sanitare, cu exceptia retetelor magistrale si produselor toxice si stupefiante
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Capacitatea de a efectua diviziuni de produse conditionate si preparate galenice
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
3. Efectuarea operatiilor de cantarire de precizie in prepararea produselor farmaceutice
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igiena la receptia, depozitarea si distribuirea produselor farmaceutice
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Administrarea circuitului condicilor de prescriptii medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Intocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului, precum si manipularea si depozitarea produselor farmaceutice si a materialelor sanitare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
7. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor periculoase in urma activitatilor proprii, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
8. Planificarea activitatii proprii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Comunicarea cu membrii echipei medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
10. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/farmacistul-sef
de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri/farmacistul-sef.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri/Farmacist-sef
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri/ farmacistului-sef.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 7
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Obstetrica-ginecologie moase
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia ...........................................................
Specialitatea ......................................................
Perioada de stagiu .................................................
Unitatea sanitara ..................................................
Sectia .............................................................
Asistent sef sectie ................................................
Director de ingrijiri ..............................................
Asistent sectie ....................................................
Obiective ..........................................................
1. Capacitatea de planificare, organizare, concentrare in activitatea de ingrijire
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Coordonare, comunicare si colaborare in cadrul echipei medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
3. Aptitudini de a gestiona situatii de urgenta medicala
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Executarea si respectarea tehnicilor de ingrijire si tratament
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Posibilitate de adaptare in comunicare, obtinerea de informatii utile in rezolvarea cazurilor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Adaptare la conditiile de lucru, cunoasterea functionalitatii aparatelor si a instrumentarului din dotare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Pastrarea si gestionarea materialelor sanitare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
8. Cunoasterea protocoalelor medicale in urmarirea si monitorizarea parturientelor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Cunoasterea si respectarea normelor privind controlul infectiilor nosocomiale si de gestionare a deseurilor medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
10. Cunoasterea si respectarea procedurilor de pregatire si sterilizare a materialelor si instrumentelor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................

 
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 8
la metodologie
FISA DE STAGIU
Specialitatea Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie si recuperare
Numele ...............................
Prenumele ............................
C.N.P. ...............................
Profesia. ....................................................
Specialitatea ................................................
Perioada de stagiu ...........................................
Unitatea sanitara ............................................
Sectia .......................................................
Asistent sef sectie ..........................................
Director de ingrijiri ........................................
Asistent sectie ..............................................
Obiective ....................................................
1. Capacitatea de aplicare a tratamentelor cu camp magnetic, cu curenti de joasa, medie si inalta intensitate, de fototerapie (ultraviolete, infrarosii), de hidroterapie (bai galvanice, dus subacvatic) etc.
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
2. Pregatirea fizica si psihica a pacientilor pentru aplicarea tratamentului si monitorizarea evolutiei pacientilor
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
3. Capacitatea de comunicare atat cu pacientul, cat si cu membrii echipei medicale
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
4. Capacitatea de a respecta normele de igiena
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
5. Capacitatea de instruire a pacientilor si a familiei pentru continuarea tratamentului
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
6. Adaptare la conditiile de lucru, cunoasterea functionalitatii aparatelor si a instrumentarului din dotare
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
7. Programarea pacientilor pentru tratament
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+

 
8. Cunoasterea legislatiei sanitare in vigoare privind prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale, gestionarea deseurilor periculoase in urma activitatilor proprii, cunoasterea codului de etica si deontologie profesionala si a normelor de securitate si sanatate a muncii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
9. Planificarea activitatii proprii
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
10. Abilitatea de a lucra in echipa
+------------------+------------+------------------+----------------------+
|Foarte bine (10 p)|Bine (8-9 p)|Satisfacator (7 p)|Nesatisfacator (1-6 p)|
+------------------+------------+------------------+----------------------+
| | | | |
+------------------+------------+------------------+----------------------+
TOTAL PUNCTAJ: .................
+-------------------------------------------------------------------------+
|Media punctajului: |
+-------------------------------------------------------------------------+
Recomandarile mentorului:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Mentor Cursant
Numele ........................ Numele ........................
Prenumele ..................... Prenumele .....................
Semnatura ..................... Semnatura .....................

Evaluarea cursantului va fi facuta de directorul de ingrijiri/asistentul
sef de sectie (mentor).
Stagiul practic se efectueaza integral, absentele fiind recuperate
conform reprogramarii aprobate de directorul de ingrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI
+------+------+
| DA | NU |
+------+------+
| | |
+------+------+
Director de ingrijiri
Numele ..............................
Prenumele ..........................
Semnatura ..........................
La sosirea in stagiu, cursantul se va prezenta directorului de ingrijiri.
Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea in timpul stagiului, programul stagiului, continutul fisei de stagiu, regulamentul de ordine interioara si va fi instruit cu privire la normele de protectie si securitate a muncii.
Mentorul va intocmi rapoarte scrise saptamanale, inaintate presedintelui filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.
ANEXA  Nr. 9
la metodologie
ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR
SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
Filiala .............................
CERTIFICAT
de reatestare a competentei profesionale
Domnul/Doamna ................................................, nascut/nascuta in anul ....., luna ............., ziua ..., in localitatea ........................., judetul ......................, avand functia de ...................................... in specialitatea .................................................., a urmat stagiul de reatestare a competentei profesionale in perioada ...................... in cadrul ....................................., pentru intreruperea activitatii cuprinse in perioada ................................................................, si a absolvit cu ................. puncte.
Presedinte,                 Seful Departamentului profesional-stiintific,
............................... de control si supraveghere a profesiei/
Sef compartiment,
...............................
Data eliberarii ...............
Seria ..... nr. ...............